ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ
Μήκος:
1160m, Πλάτος: 10-11m
Ώρες λειτουργίας: Καθήμερινές 10:00-14:30, Σαββατο-Κυριακή: 17:00-22:00
Ημερίσια Χρέωση: Καθημερινές και Κυριακή:
15, Σάββατο: 20
Τηλ.: 02950 23265